donderdag 14 augustus 2014

DAGBOEK VAN DE GELIEFSTE DOOD 5 opmerkingen over het volle leven

1     (de zeven sferen van het volle leven)
Het volle leven beslaat zeven sferen. Ieder van deze sferen heeft specifieke eigenschappen 
en biedt de mogelijkheid tot communicatie met specifieke kennis.
Je leeft in alle sferen tegelijk. Hetzij vertrouwd, hetzij onvertrouwd. Als je vertrouwde toegang hebt tot meerdere sferen, 
dan beleef je jouw leven.

SFEER 1 
VAN HET VOLLE LEVEN
manifesteert zich als het materiële leven.
Het is de thuissfeer van jouw schaduw identiteit en, daarmee verbonden, van jouw transit identiteit.
Als deze sfeer afgeschermd wordt van de overige sferen uit hij zich in patronen.
Hier kunnen de wetmatigheden gevonden worden waar de materiële werkelijkheid aan beantwoordt 
en waar de materiële wetenschappen op focussen.
Sfeer 1 is de enige sfeer waarin het tijd-ruimte-continuüm van kracht is.
Sfeer 1 ligt naast sfeer 2 tot en met sfeer 5 en lost op in sfeer 6 en sfeer 7.
(Omdat levenswetten enkel gevonden kunnen worden wanneer op alle sferen van het volle leven gefocust wordt, vallen deze buiten het bereik van de materiële wetenschap.)

IN SFEER 2 
VAN HET VOLLE LEVEN 
verwerkt de entiteit die jij bent indrukken, die jouw culturele identiteit opdoet in sfeer 1.
Mentale indrukken stromen door en voeden jouw geheel, emotionele indrukken stromen door en voeden jouw geheel 
en fysieke indrukken stromen door en voeden jouw geheel. 
Deze stofwisselingsprocessen gaan gepaard met mentale, emotionele en fysieke ontladingen.
Deze ontladingen manifesteren zich aan je culturele identiteit als individuele boodschappen, 
die kwa inhoud en kwa vorm een hele eigen logica en een hele eigen schoonheid hebben.
In sfeer 2 heeft het tijd-ruimte-continuüm geen geldigheid – en daarmee vervalt ook het oorzaak-gevolg-dictaat; 
verleden, heden en toekomst vallen samen.
Sfeer 2 ligt naast sfeer 1, reikt over de grenzen van geboorte en sterven en lost op in sfeer 6 en sfeer 7.
(In een materiëel ingestelde cultuur beantwoordt kunst grotendeels aan deze individuele boodschappen; ontladingen die vastgelegd en geconserveerd zijn in materiële vorm.)
(De culturele concensus echter wordt niet aangetast, omdat de oorsprong van deze boodschappen ontkend of verzwegen wordt.)

SFEER 3 
VAN HET VOLLE LEVEN 
is de sfeer van de genen.
Door te vertoeven in sfeer 3 kan jouw culturele identiteit kennis nemen van ervaringen, 
die in de geheugens van de genen opgeslagen liggen.
Van het specifieke genen-geheugen van de entiteit die jij bent 
en van de genen-geheugens van iedere entiteit waarmee er een liefdescontact is. 
In sfeer 3 laten alle levensvormen zich kennen als schitterend in hun schoonheid.
Sfeer 3 is onder meer van belang bij de keuze van je sekspartner.
In sfeer 3 vallen verleden, heden en toekomst samen. 
Sfeer 3 ligt naast sfeer 1, reikt over de grenzen van geboorte en sterven en lost op in sfeer 6 en sfeer 7.
(Sfeer 3 maakt in de vorm van verliefdheid deel uit van de materiëel ingestelde cultuur, waarin verliefdheid dan grotendeels gezien wordt als een tijdelijke verdwazing van het individu.)
(De culturele concensus echter wordt niet aangetast, omdat de oorsprong van deze verdwazing ontkend of verzwegen wordt.)

SFEER 4 
VAN HET VOLLE LEVEN
is de sfeer waarin je vertoeft wanneer je de eeuwige karakteristiek van de entiteit die jij bent realiseert.
De realisatie van je eeuwige karakteristiek komt overeen met de realisatie van de tijd.
Waardoor het heden, het verleden en de toekomst in beeld komen–of in geluid, of tastbaar aanwezig zijn.
Het heden, het verleden en de toekomst van jouw transit identiteit, 
en het heden, het verleden en de toekomst van iedere transit identiteit waarmee er een liefdescontact is.
Sfeer 4 ligt naast sfeer 1, reikt over de grenzen van geboorte en sterven en lost op in sfeer 6 en sfeer 7.

SFEER 5 
VAN HET VOLLE LEVEN
is de sfeer van het bloed.
Door te vertoeven in sfeer 5 kan jouw culturele identiteit kennis nemen van ervaringen, 
die in de geheugens van het bloed opgeslagen liggen.
Het specifieke bloed-geheugen van de entiteit die jij bent 
en van de bloed-geheugens van iedere entiteit waarmee er een liefdescontact is.
In sfeer 5 ondergaat jouw culturele identiteit de band met het begin en de band met het einde.
De grote scheppingsverhalen van de verschillende culturen zijn pogingen om deze sfeer in kaart te brengen.
In sfeer 5 vallen verleden, heden en toekomst samen.
Sfeer 5 ligt naast sfeer 1, reikt over de grenzen van geboorte en sterven en lost op in sfeer 6 en sfeer 7.

SFEER 6 
VAN HET VOLLE LEVEN
is de naakte kosmos.
Met jou zijn alle bestaansvormen deel van de kosmos en in sfeer 6 
ondergaat jouw culturele identiteit de band met alle bestaansvormen, 
en ondergaat jouw culturele identiteit de band met de kosmos.
In sfeer 6 laten alle entiteiten zich kennen als schitterend in hun transparantie.
In sfeer 6 is de tijd (en daarmee verleden, heden en toekomst) opgelost.
Sfeer 6 includeert sfeer 1 tot en met sfeer 5 en includeert sfeer 7, en reikt over de grenzen van geboorte en sterven.

SFEER 7 
VAN HET VOLLE LEVEN
is het Alles dat het Niets is dat het Niets is dat het Alles is.
In sfeer 7 geldt te bestaan door niet te bestaan, te beleven door niet te beleven, te zijn door niet te zijn.
In sfeer 7 zijn alle grenzen opgelost en zijn alle entiteiten opgelost.
In sfeer 7 zijn ruimte en tijd (en daarmee verleden, heden en toekomst) opgelost.
Sfeer 7 includeert sfeer 1 tot en met sfeer 6.2     (een leven leven, een leven hebben, een leven beleven)
EEN LEVEN LEVEN
(i.t.t. dood zijn) 
is een algemeen geldende biologische term.
Een leven leven is er zijn.
Het is een natuurlijke staat.
Een natuurlijke staat in een natuurlijke omgeving.
Een natuurlijke staat waarin de dood komt en gaat.
Een natuurlijke staat die ongebreideld dramatisch is.
Een natuurlijke staat die zowel materiëel als spiritueel is.
Levens die geleefd worden zijn volle levens.
(De overgang, van de fase waarin samengevallen wordt met de geconditioneerde identiteit 
naar de fase waarin de transit identiteit herkend en erkend wordt, is in levens die geleefd worden een organisch gebeuren.)

EEN LEVEN HEBBEN
is een neurotische term, specifiek geldend voor culturen die een exploiterende houding hebben t.o.v. de natuur.
Een leven hebben is bewegen binnen éen van de door deze culturen aangereikte stramienen.
Een leven hebben is er bij zijn.
Pro of anti, maar er bij zijn; bij de cultuur horen.
Een leven hebben is een fictie, ofwel een cultuurlijke vertaling van het natuurlijke.
Het is een cultuurlijke staat in een cultuurlijke omgeving.
Een cultuurlijke staat waarin de dood – als deze al bestaat – iets is wat wordt gevreesd of wordt gehaat.
Een culuurlijke staat die schijndramatisch is.
Een culuurlijke staat die enkel materiëel is.
Een cultuurlijke staat, waarin de culturele identiteit een gefixeerde identiteit is die de natuurlijke entiteit exploiteert.
Levens die gehad worden zijn platte levens.
(De overgang, van de fase waarin samengevallen wordt met de geconditioneerde identiteit 
naar de fase waarin de transit identiteit herkend en erkend wordt, is in levens die gehad worden geblokkeerd.)

EEN LEVEN BELEVEN
is een algemeen geldende dramatische term.
Een leven beleven is de zin van het leven ervaren.
Het is een natuurlijke staat.
Een natuurlijke staat in een cultuurlijke omgeving.
Een natuurlijke staat met de dood als constant aanwezige maat.
Een natuurlijke staat die zowel materiëel als spiritueel is.
Een natuurlijke staat, waarin de natuurlijke entiteit een wisselwerking heeft met de culturele identiteit.
Levens die beleefd worden zijn volle levens.
(De overgang, van de fase waarin samengevallen wordt met de geconditioneerde identiteit 
naar de fase waarin de transit identiteit herkend en erkend wordt, is in levens die beleefd worden de eerste manifestatie van de vrije keuze.)3     (ieder leven is een voorbeschikt dramatisch traject)
Je natuurlijke condities van aankomst in het leven en vertrek uit het leven, ofwel van geboorte en sterven, zijn voorbeschikt.
Het moment van je aankomst in het leven heeft een gegeven natuurlijke conditie 
en het moment van je vertrek uit het leven heeft een andere, eveneens gegeven, natuurlijke conditie.

Tijdens het leven werken de energie van de geboorteconditie en de energie van de sterfconditie continu op elkaar in.
Het op elkaar inwerken van deze twee dramatische krachten doet de entiteit die jij bent bewegen door het aardse leven.
Ofwel, het op elkaar inwerken van deze twee dramatische krachten zorgt ervoor 
dat de entiteit die jij bent als transit identiteit in je leven een dramatisch traject aflegt.

Het kader van de inhoud (het spirituele aspect) van jouw dramatische traject wordt bepaald 
door de manier waarop de energie van jouw geboorteconditie zich verhoudt met de energie van jouw sterfconditie, 
ofwel door hoe de karakteristieken van deze twee verschillende energieën op elkaar inwerken.

Het kader van de vorm (het materiële aspect) van jouw dramatische traject wordt bepaald 
door jouw gegeven aardse omstandigheid van plaats en tijd; je culturele condities van aankomst in je leven en vertrek uit je leven 
die, net als je natuurlijke condities, voorbeschikt zijn.

En dit maakt dat ieder leven, op deze aarde geleefd, 
zowel de expressie is van een entiteit die is, 
als de expressie van een plaats en een tijd.4     (geboorteconditie en sterfconditie)
(de entiteit die jij bent, je schaduw identiteit, je transit identiteit en je culturele identiteit)

Een entiteit is een cocktail van vitaliteiten – verschillend zowel van sterkte als van aard.
De individualiteit van een entiteit staat los van de aardse verschijning; 
de manifestatie als aards organisme is éen van de vele expressies van de entiteit.

De energie van je geboorteconditie heeft de eeuwige karakteristiek van de natuurlijke entiteit, de entiteit die jij bent.
Het is jouw eeuwige energie, jouw je-bent-energie, en dit is 
een energie van liefde, 
een energie van vrijheid, 
een energie van waarheid.

De energie van je sterfconditie heeft de tijdgebonden karakteristiek van jouw schaduw identiteit.
Het is jouw tijdgebonden energie, jouw aardse-schaduw-energie, en dit is 
een energie van passie, 
een energie van dramatische activiteit, 
een energie van illusie.

Het op elkaar inwerken van je eeuwige energie van de geboorteconditie en je tijdgebonden energie van de sterfconditie 
doet de entiteit die jij bent bewegen door het aardse leven.
Door hoe jouw eeuwige energie en jouw tijdgebonden energie op elkaar inwerken, 
wordt jouw leven voorzien van een bepalende drijfveer.

In de materiële werkelijkheid is de manifestatie van de entiteit die jij bent waar te nemen 
als een opeenvolging van expressies van steeds veranderende tijdelijke karakteristieken.
Deze opeenvolging van steeds veranderende tijdelijke karakteristieken vormen samen jouw transit identiteit.

De transit identiteit valt samen met de rol, 
die de entiteit die jij bent te spelen kreeg op het podium van de wereldse omstandigheden.
En deze rol wordt uitgevoerd door je culturele identiteit.5     (dramatische traject en kenbaar zijn)
Het verschil in energie tussen je geboorteconditie en je sterfconditie is een identificatieinstrument.
Omdat het verbonden is met jouw eigen waarheid – die van de entiteit die jij bent en die van jouw aardse bestemming – 
is het een toeleidend identificatie-instrument.

Het dramatische traject dat je leven is, stelt je in staat kenbaar te zijn; 
de entiteit die jij bent kan gekend worden door jouw culturele identiteit, 
en de entiteit die jij bent kan gekend worden door zowel een entiteit die de ander is als door een andere culturele identiteit.

Als entiteit die je bent gekend te zijn is de voorwaarde 
die het mogelijk maakt dat je culturele identiteit liefde geeft en liefde ontvangt.
Door liefde te geven en liefde te ontvangen is je culturele identiteit in staat contact te maken met de Liefde.
Omdat de Liefde over de grenzen van leven en dood reikt, 
begeeft je culturele identiteit zich door contact te maken met de Liefde buiten het tijd-ruimte-continuüm.

Wanneer je culturele identiteit buiten het tijd-ruimte-continuüm vertoeft, 
is deze in staat te communiceren met de kennis die aanwezig is in de overige zes sferen van het volle leven.
Ofwel, wanneer je culturele identiteit buiten het tijd-ruimte-continuüm vertoeft, 
is deze in staat te communiceren met de entiteit die jij bent.
Deze communicaties stellen je culturele identiteit in staat zicht (en steeds opnieuw zicht) te krijgen 
op jouw eigen bepalende drijfveer.
En daarmee op jouw eigen dramatische traject en daarmee op de rol 
die de entiteit die jij bent te spelen kreeg op het podium van de wereldse omstandigheden.

En is er zicht (en steeds opnieuw zicht) op de rol die de entiteit die jij bent te spelen kreeg op het wereldse podium, 
en je culturele identiteit richt zich hiernaar in, 
dan leef je jouw waarheid, 
dan beleef je de zin van jouw leven, 
dan heb je mentale, emotionele en fysieke rust.6     (ieder leven is een vervreemdende ervaring)
Tijdens het leven werken de energie van de geboorteconditie en de energie van de sterfconditie continu op elkaar in.
Het op elkaar inwerken van deze twee dramatische krachten 
doet de entiteit die jij bent bewegen door het aardse leven.

De energie van je geboorteconditie heeft de eeuwige karakteristiek van de entiteit die jij bent.
Zodra de kracht van de geboorteconditie dominant wordt, 
rust je culturele identiteit in de entiteit die jij bent.
Wanneer je culturele identiteit rust in de entiteit die jij bent, 
dan valt de beperking van het tijd-ruimte-continuüm weg.
En je culturele identiteit heeft toegang tot alle tijdloze sferen van het volle leven, 
die reiken over de grenzen van geboorte en dood.

De energie van je sterfconditie heeft de tijdgebonden karakteristiek van jouw schaduw identiteit.
Zodra de kracht van de sterfconditie dominant wordt, 
wordt het leven vervreemdend voor de entiteit die jij bent.
Hoe dominanter de sterfconditie is, 
hoe meer de entiteit die jij bent geklonken zit aan het tijd-ruimte-continuüm, 
ofwel aan de materiële sfeer van het volle leven.
En je culturele identiteit heeft bij overgave aan je schaduw identiteit geen toegang tot de Liefde, 
omdat de Liefde zich pas in de materiële sfeer manifesteert wanneer er een open kanaal naar de tijdloze sferen is.

De heftigheid van een dramatische traject hangt af 
van het verschil tussen de eeuwige karakteristiek van de geboorteconditie en de tijdgebonden karakteristiek van de sterfconditie.
Hoe groter het verschil is, hoe groter is de turbulentie binnen het traject.
En hoe extremer de turbulentie is, des te extremer is de vervreemdende ervaring ervan voor de entiteit die jij bent.

Maar de vervreemdende ervaring die het leven is, heeft voor de entiteit die jij bent betekenis, 
zolang er zicht (en steeds opnieuw zicht) is op de rol die de entiteit die jij bent te spelen kreeg op het wereldse podium
en wanneer je culturele identiteit zich zo ingericht heeft, dat je in staat bent 
jouw eigen specifieke ritme te volgen van overgave aan de ene pool en overgave aan de andere pool.7     (geconditioneerde identiteit – gebonden afhankelijkheid, die bindend is)
De banden van de jeugd worden gekenmerkt door gebonden afhankelijkheid.
Zoals iedereen die na de geboorte verzorging nodig heeft om in leven te blijven, 
ontwikkelde je in je jeugd een geconditioneerde identiteit.
Dit is de eerste identificatie van de entiteit die jij bent als wereldse ik.

Deze geconditioneerde identiteit is het totaal aan aangeleerde en reagerende 
denkpatronen, gevoelspatronen en gedragspatronen.
De entiteit die jij bent leeft in een staat van gebonden afhankelijkheid met de verzorgers.
Deze gebonden afhankelijkheid van de jeugdige band kan bindend zijn of niet bindend zijn.

Bindend is de gebonden afhankelijkheid van de jeugd, 
wanneer er sprake is van liefde in de opvoedingssituatie.
Je krijgt als kind bevestiging van de entiteit die jij bent, 
en je primaire wereldse ik zal contact blijven houden met je geboorteconditie.

Zoals voor iedereen die een geconditioneerde identiteit ontwikkelde is, 
nadat de biologische fase van de jeugd voorbij is, 
een tweede identificatie van de entiteit die jij bent als wereldse ik essentieel.
Om door te stromen naar de volwassen staat van ongebonden afhankelijkheid.
Deze ongebonden afhankelijkheid van de volwassen band is altijd bindend.
(Zodat je kunt kennen en gekend kunt worden.)
Wanneer de gebonden afhankelijkheid van de jeugd bindend was, is de praktijk van deze tweede identificatie 
een evaluatie van je eerste identificatie, 
en een herbevestiging van je geconditioneerde identiteit als je passende culturele identiteit.

Wanneer je erin slaagt om deze overgang van gebonden afhankelijkheid naar ongebonden afhankelijkheid te maken, 
dan zullen de banden van de jeugd bindend blijven.
En nieuwe banden die aangegaan worden zullen gekenmerkt worden door ongebonden afhankelijkheid.

Ongebonden afhankelijkheid is het kenmerk van de band, waarin de mogelijkheid tot elkaar kennen besloten ligt.
Ongebonden afhankelijkheid is het kenmerk van de band tussen twee individuen die het leven beleven.
Geven en krijgen is de tweerichtingsvoeding van deze kenband tussen liefde en liefde, 
een band die nooit verkoelt en reikt over de grenzen van leven en dood.

Wanneer je deze staat van ongebonden afhankelijkheid verworven hebt op het moment van sterven, 
dan ga je over naar de sferen van de dood als een gekende identiteit.
En iedere ongebonden afhankelijke band die je had, zal als kenband voortduren 
zolang de ander waarmee je deze band hebt in leven is.8     (geconditioneerde identiteit – gebonden afhankelijkheid, die niet bindend is)
(gefixeerde identiteit)

De banden van de jeugd worden gekenmerkt door gebonden afhankelijkheid.
Zoals iedereen die na de geboorte verzorging nodig heeft om in leven te blijven, 
ontwikkelde je in je jeugd een geconditioneerde identiteit.
Dit is de eerste identificatie van de entiteit die jij bent als wereldse ik.

Deze geconditioneerde identiteit is het totaal aan aangeleerde en reagerende 
denkpatronen, gevoelspatronen en gedragspatronen.
De entiteit die jij bent leeft in een staat van gebonden afhankelijkheid met de verzorgers.
Deze gebonden afhankelijkheid van de jeugdige band kan bindend zijn of niet bindend zijn.

Niet bindend is de gebonden afhankelijkheid van de jeugd, 
wanneer er sprake is van liefdeloosheid in je opvoedingssituatie.
Je krijgt als kind geen bevestiging van de entiteit die jij bent, 
waardoor de mogelijkheid groot is dat je primaire wereldse ik het contact verliest met je geboorteconditie.

Zoals voor iedereen die een geconditioneerde identiteit ontwikkelde is, 
nadat de biologische fase van de jeugd voorbij is, 
een tweede identificatie van de entiteit die jij bent als wereldse ik essentieel.
Om door te stromen naar de volwassen staat van ongebonden afhankelijkheid.
Deze ongebonden afhankelijkheid van de volwassen band is altijd bindend.
(Zodat je kunt kennen en gekend kunt worden.)
Wanneer de gebonden afhankelijkheid van de jeugd niet bindend was, is de praktijk van deze tweede identificatie 
een evaluatie van je eerste identificatie, 
een breuk met je eerste identificatie, 
en het vervangen van je geconditioneerde identiteit door je passende culturele identiteit. 

Een geconditioneerde identiteit die als initiatie naar de volwassenheid niet geëvalueerd wordt door de entiteit die jij bent, 
wordt een gefixeerde identiteit.
Wanneer je een geconditioneerde identiteit ontwikkelde waarin je het contact met je geboorteconditie verloren bent, 
dan zul je een gemankeerd kind blijven, 
tot de entiteit die jij bent erin geslaagd is af te rekenen met de pijnen, die aan de basis van dit verlies liggen.
Zolang dit niet het geval is, blijft de gebonden afhankelijkheid die niet bindend is intact 
en zal iedere band die aangegaan wordt eveneens gekenmerkt worden door een gebonden afhankelijkheid die niet bindend is.

Gebonden afhankelijkheid die niet bindend is, is het kenmerk van de band van een verslaafde met een stimulant.
Pakken is het eenrichtingsverkeer van de niet bindende band die de verslaafde met de stimulant heeft.
Voor het verslaafde individu blijft beleving van het leven buiten bereik, tot de entiteit die jij bent 
erin geslaagd is te breken met de vervormende conditioneringen, die je beletten gekend te zijn en te kennen.

De entiteit die jij bent werd in je jeugd verslagen door je geconditioneerde identiteit 
en om volwassen te worden zal de entiteit die jij bent je gefixeerde identiteit moeten verslaan.

Omdat de gefixeerde identiteit uit patronen bestaat, is het in sfeer 1 – de materiële sfeer van het volle leven – 
dat de entiteit die jij bent zich los maakt van frustraties, neuroses, trauma's, enzoverder.
Ofwel, dat de entiteit die jij bent je gefixeerde identiteit afbreekt en vervangt door een passende culturele identiteit.
Dit doet de entiteit die jij bent met behulp van instrumenten die in deze sfeer ontwikkelt en beschikbaar zijn.
Zodat de informaties uit sfeer 2 tot en met sfeer 7 van het volle leven (waarover de entiteit die jij bent blijft beschikken) 
in vormen gevat worden, die je gefixeerde identiteit kan verstaan.

Hoe gemotiveerder de entiteit die jij bent is 
om de oorzaken van de blokkage te confronteren en deze alsnog te beleven met de onschuld van een pasgeborene, 
hoe trefzekerder zullen de vormen zijn waarmee de informaties aan je gefixeerde identiteit doorgegeven worden.

De volwassen staat is bereikt, wanneer de entiteit die jij bent een culturele identiteit ontwikkeld heeft, 
die het meest passend is om expressie te geven aan jouw transit identiteit.
Wanneer je als volwassene deze staat van ongebonden afhankelijkheid niet hebt verworven op het moment van sterven, 
dan ga je over naar de sferen van de dood als een ongeïdentificeerde entiteit.9     (een gelukkig leven)
Geen enkel leven is gelukkiger of ongelukkiger dan een ander leven.
Of je leven gelukkig of ongelukkig is, is een ervaring.
Een ervaring van de entiteit die jij bent.

Ieder leven is een dramatisch traject, waarvan het kader van de inhoud en het kader van de vorm voorbeschikt zijn.
Ieder leven is dus een geëigend leven voor degene die het leeft.
Maar pas wanneer de rol van een leven optimaal gespeeld wordt, 
wordt een leven beleefd en ervaren als een gelukkig leven.

De entiteit die jij bent heeft hetzij weinig, hetzij veel zicht 
op de rol die je te vervullen hebt op het podium van de wereldse omstandigheden.
Ben je biologisch volwassen en is er weinig zicht op je rol, 
dan betekent dit dat je culturele identiteit een gefixeerde identiteit is.
En zolang er weinig zicht is, verdwijnt de entiteit die jij bent in je gefixeerde identiteit 
en daarmee in je rol.
Ben je biologisch volwassen en is er veel zicht (en steeds opnieuw zicht) op je rol, 
dan kan de entiteit die jij bent je culturele identiteit geschikt (en steeds opnieuw geschikt) maken voor je rol.

Je culturele identiteit is de uitvoerder van je rol.
Al naar gelang je culturele identiteit hetzij minder, hetzij meer vertrouwd is met je rol,
wordt de rol geïnterpreteerd,
worden er beslissingen genomen aangaande de rol, 
worden er ideeën gevormd over de rol, 
worden er technieken ontwikkeld om de rol te spelen,
worden de medespelers ingeschat,
wordt er op de medespelers gereageerd,
wordt de situatie ingeschat,
wordt er op de situatie gereageerd,
is er reflectie over de rol
en zijn er ervaringen bij het spelen van de rol.

Of de ervaring van het leven negatief of positief is, is dus afhankelijk van de mate waarin de entiteit die jij bent 
erin geslaagd is een passende culturele identiteit te ontwikkelen.
Geschikt om de rol uit te voeren die de entiteit die jij bent te spelen kreeg op het podium van de wereld.
Ofwel een culturele identiteit te ontwikkelen, 
die in staat is meebewegend expressie te geven aan je transit identiteit.

Om hierin te slagen moeten zowel de entiteit die jij bent als je culturele identiteit besef hebben van je bepalende drijfveer.
De entiteit die jij bent ontwikkelt (en onderhoudt) dit besef, 
door contact te maken (en steeds opnieuw contact te maken) met je transit identiteit.
Ofwel periodiek materieel te worden en dan te vertoeven in sfeer 1 van het volle leven.
En je culturele identiteit ontwikkelt (en onderhoudt) dit besef 
door contact te maken (en steeds opnieuw contact te maken) met de entiteit die jij bent.
Ofwel periodiek etherisch te worden en dan te vertoeven in de sferen 2 tot en met 7 van het volle leven. 
© mc 2002-2014

terug naar 1n (inhoud)

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen